Μαθήματα Α’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3. Φυσική 2
4. Χημεία 2
5. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
6. Ιστορία 1
7. Θρησκευτικά 1
8. Ερευνητική Εργασία (Project) 2
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
10. Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο 22
II. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 2
3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
Σύνολο 7
III. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Αγωγή Υγείας 2
Αρχές Οικονομίας 2
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
Σύνολο 6